Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* “Concept Designs”: Concept Designs;
* “opdrachtgever”: de wederpartij van Concept Designs.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Concept Designs en een opdrachtgever waarop Concept Designs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Concept Designs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Concept Designs en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Concept Designs gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Concept Designs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Concept Designs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Concept Designs anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Concept Designs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Concept Designs behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang tot haar diensten voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Concept Designs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Concept Designs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Concept Designs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Concept Designs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan Concept Designs zijn verstrekt, heeft Concept Designs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Concept Designs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Concept Designs is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Concept Designs draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Concept Designs systemen, waarbij zij zich er toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Concept Designs is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Concept Designs systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Concept Designs liggen. Concept Designs is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Concept Designs ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Concept Designs systemen door of vanwege Concept Designs.

6. Concept Designs is gerechtigd verbeteringen in of aan de Concept Designs systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de opdrachtgever.

7. opdrachtgever vrijwaart Concept Designs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. Indien Concept Designs aan opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, kan deze niet garanderen dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Concept Designs derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Concept Designs gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Concept Designs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Concept Designs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Concept Designs zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Concept Designs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Concept Designs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Concept Designs behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Alle door Concept Designs geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Concept Designs totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Concept Designs gesloten overeenkomsten is nagekomen.

5. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Concept Designs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7. opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van het auteursrecht op geleverde diensten. opdrachtgever vrijwaart Concept Designs volledig (voor alle kosten en schaden) voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 8. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste Ă©Ă©n maand in acht te nemen, met dien verstande dat de opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Concept Designs behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Concept Designs.

2. Opzegging binnen de eerste twaalf maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de opdrachtgever worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld.

3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Concept Designs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Concept Designs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Concept Designs bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Concept Designs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Concept Designs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Concept Designs behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Concept Designs.

2. Indien een klacht gegrond is zal Concept Designs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Concept Designs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11. Betaling

1. De betaling van alle Concept Designs diensten zijn gebaseerd op gedeeltelijk vooruitbetaling en de rest na levering. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.

2. De opdrachtgever gaat akkoord met de opdracht en de algemene voorwaarden door middel van een aanbetaling op de rekening van Concept Designs.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Concept Designs aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. Concept Designs zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.

6. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.

7. Indien Concept Designs hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Concept Designs en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Concept Designs onmiddellijk opeisbaar zijn.

9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11. De opdrachtgever is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Concept Designs aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Concept Designs is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

2. Aansprakelijkheid van Concept Designs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,schade voor bedrijfsstagnatie, vermissingen, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer is uitgesloten.

3. De opdrachtgever vrijwaart en houdt Concept Designs schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door de opdrachtgever.

4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Concept Designs is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever op haar systemen geplaatste content; dit omvat het volgende:
– Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving;
– Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel ter discretie van Concept Designs;
– Pornografisch materiaal.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.

7. opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van het auteursrecht op geleverde diensten. opdrachtgever vrijwaart Concept Designs volledig (voor alle kosten en schaden) voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 13 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Concept Designs, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien Concept Designs met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Concept Designs niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is Concept Designs gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag Concept Designs het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Concept Designs, dat in redelijkheid niet van Concept Designs mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Concept Designs zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Concept Designs zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 14 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Concept Designs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Concept Designs niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Concept Designs worden daaronder begrepen.

3. Concept Designs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Concept Designs zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Concept Designs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Concept Designs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

1. Concept Designs behoudt zich het recht voor om servers danwel verbindingen danwel andere diensten door Concept Designs geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Concept Designs beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht Concept Designs veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.

2. Concept Designs verbiedt expliciet het volgende:
– Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziekbestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving;
– Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel ter discretie van Concept Designs;
– Het versturen van ongevraagde email en/of spam naar grote hoeveelheden opdrachtgevers, dit ter beoordeling van Concept Designs.
– Het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, de opdrachtgevers, eggdrops, etc.).
– Pornografisch materiaal.

3. Concept Designs heeft het recht de door de opdrachtgever op het systeem geplaatste content en gegenereerd dataverkeer te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.

4. Concept Designs behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen, opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld

5. Het is niet toegestaan de verbinding met Concept Designs te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechteriijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Concept Designs strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Concept Designs behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende opdrachtgever te verhalen.

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Concept Designs mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de opdrachtgever in strijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de overeengekomen contract(en). Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verkeerd of achterstallig onderhoud en het niet of niet tijdig doorgeven van een gehackte of aangevallen server of servers.

7. Concept Designs is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

8. Concept Designs is gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot Concept Designs tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de opdrachtgever een verplichting jegens Concept Designs niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.

9. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Concept Designs gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 17 Monsters en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 18. Backups

1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van haar site(s). Concept Designs kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die er uit voortvloeien als de opdrachtgever zelf niet over backups beschikt.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

1. De rechter in de vestigingsplaats van Concept Designs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Concept Designs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Concept Designs en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.